Beranda Sosial Budaya Bahasa Daerah Pakkio Bunting: Keindahan Puitis Memanggil Pengantin

Pakkio Bunting: Keindahan Puitis Memanggil Pengantin

Oleh: M. Farid W Makkulau

PALONTARAQ.ID – Tulisan ini pernah dimuat sebelumnya di Social Blog Kompasiana, tertanggal  03 May 2011  Pukul 14:27 dengan seratusan view dan komentar.

Tulisan ini dengan judul yang sama tidak lagi bisa ditemukan di Kompasiana, karena penulis (baik atas nama penulis: M. Farid W Makkulau atau Etta Adil) sudah menghapusnya.

Adapun konten tulisan di Palontaraq ini masih tetap sama, dengan beberapa penyuntingan seperlunya.  Demikian, semoga bermanfaat adanya.

Tulisan terkait:  Tentang “Akkape” dan “Akkio Sumanga”

Kategori Sastra Makassar

Dalam khazanah Sastra Makassar (makassar: basa kabuyu-buyu), dikenal adanya Puisi (Poem), Prosa (Prose) dan Bahasa Berirama (Lilting Languange) sebagaimana halnya dalam Sastra Indonesia.

Yang dimaksud atau dikategorikan puisi dalam Sastra Makassar, antara lain adalah:

1. Doangang (Mantra);

2. Paruntuk Kana (Peribahasa);

3. Kelong (Pantun Makassar);

4. Pakkiok Buntting (Pemanggil Pengantin);

5. Dondo (Sejenis Puisi/Nanyian anak-anak);

6. Aru (Puisi berisi ikrar kesetiaan kepada pemimpin);

7. Rapang (isinya semacam Undang-undang).

Lihat pula: Kasiratangan dalam Perkawinan Adat Makassar

Sementara yang diklasifikasikan sebagai prosa dalam Sastra Makassar, yaitu:

1. Rupama (Dongeng);

2. Paupau (Cerita);

3. Patturioloang (Uraian silsilah);

4. Lontarak Bilang (Catatan Harian).

Untuk Bahasa Berirama dalam Sastra Makassar, dikenal ada dua, yaitu:

1. Royong atau Royonga (Nyanyian);

2. Sinrilik (Sinrilik Bosi Timurung dan Sinrilik Pekesok-kesok).

Lihat pula: Upacara Adat Mappacci

Kali ini penulis hanya akan membahas salah satu kategori puisi dalam Sastra Makassar, yaitu Pakkio Bunting (Puisi Pemanggil Pengantin).

Pasangan Pengantin dalam Pakaian Adat Pengantin Makassar. (foto: ist/palontaraq)
Pengantin dalam Pakaian Adat Pengantin Makassar. (foto: ist/palontaraq)

Pakkio Bunting: Tradisi Berpuisi yang Ditinggalkan

Secara harfiah, Pakkio dalam Bahasa Makassar berarti pemanggil; akkio berarti memanggil, sedang Bunting berarti pengantin, secara naratif dimaknai sebagai perkawinan, Pabbuntingan berarti perkawinan; Nipabbuntingi berarti dikawinkan atau dikasih kawin.

Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, di kekinian sudah lazim diselenggarakan perjamuan dengan iringan musik orkes atau electone.

Padahal dahulunya dikenal satu tradisi berpuisi, dengan kata-kata sastrawi penuh makna, semacam berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu.

Di kekinian, Masyarakat Makassar sudah jarang menyaksikan ‘berbalas pantun’ pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan.

Bahkan peran pemuka adat, tokoh-tokoh masyarakat dan sanro tergantikan oleh waria (calabai) sebagai ‘anrong bunting’ (pengurus perkawinan).

Orang-orang tuapun yang mengawinkan anaknya lambat laun lebih menyukai penyelenggaraan perkawinan yang sifatnya instan atau cepat selesai.

Kalau cukup banyak uang, praktis diselenggarakan perkawinan diselenggarakan di Gedung Serba Guna, Hall Meeting, atau Aula Besar yang jauh dari sentuhan adat.

Lihat pula: Dimensi Sosial, Hukum, dan Agama dalam ‘Pappaseng’

Padahal yang sebenarnya dalam Upacara Adat Perkawinan Makassar, dahulunya terdapat acara memanggil pengantin pria saat akan tiba di rumah mertuanya, yang lazim disebut ‘Pa’kio Bunting’ sebagai satu ‘basa kabuyu-buyu’.

Sayangnya memang, saat ini tak banyak dipahami arti, maksud dan teknis penyelenggaraannya karena tradisi itu lambat laun sudah ditinggalkan.

Dalam ‘Pa’kio Bunting’ sebenarnya terkandung Pesan-pesan (makassar: Pappasang) dari turiolo (leluhur) Bugis Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya.

Termasuk dalam hal ini, bagaimana memperlakukan mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan, terkait tanggung jawab setelah berumah tangga.

Berikut ini lafadz dan terjemahan Pa’kio Bunting:

Ia dende – ia dende, nia tojemminjo mae ;
bunting salloa kutayang , salloa kuminasai ;
bura’ne bura’nena buranea ;
nampako ri ujung borikku, ri cappa pa’rasanganku ;
naku ruppaiko cinik, kutimbarangkiko pangngai.

Nampako kuasseng niak, na kuitungko labattu ;
kuurangi memang, berasa ri mangkok kebok ;
kummata memang, rappo bauk ri pallakku ;
kunnanro memang, kelomping ri talang bulaeng ;
ku tongko intang, kubelo – belo jamarrok.

Intang macora, nasingarri dallekannu ;
bulaeng tino’ angsuloi pacciniknu ;
lakukapeangko anne, sumangaknu mabellaya ;
lakukiokangko pole, tubunu ‘lampa salaya ;
kutannangkonne, tope talakkak ri ayak.

Lakkak tope tamalakakko ikau ;
sangkontu sanrapammamako bulang sampuloa ngappak ;
nasusung pale, natinriang wari-wari ;
wari-wari kapappasang, pale mannuntunga bangngi ;
nisaelenu kau tamallakjunu nicinik makmole-mole.

Kukiok daengjakonjo, kukanro anak karaeng ;
nutuli manaikmo mae ri balakna matoannu, ritukakna iparaknu,
matoang tuna, iparak kamase-mase ;
mangongjotongmakonne tukak tallu angronna, patampulo baringanna ;
manjappatongko pole, coccorang nitakbu-takbu.

Nutulik manai, mannyorang pakkekbu nigiring-giring ;
mangongjotongko daserek nijaling kawak, nialanro bassikalling ;
mattetetongko pallangga ri batang rappo ;
mannosok tongko padongko nitau-tau ;
nutilimo kalawuk rawanganna timbaonu, ammempo ri benteng polonnu.

Aklaparak tapperek bodong, anjokjok kairi kanang ;
mansuro-suro rapannu, mampattuju sangkammannu ;
naremba-rembako pole, anak rara patampulo ;
nisarimanangko pole, lonrong beru makbakak ;
benteng polong kansako, kanako benteng pakkaik-kaik topena pasikaiki bajunna.

Naik manaung tunibarang baranginnu, assuluk antama ata makballak – ballaknu ;
numakjarang, numattedong, numakjangang rassi lerang ;
nakutumbangangi pole palampang ase berunu ;
nakatepokangi padongkok ase toanu ;
tamanraikko ri ambong nukoasa.

Takalaukko ri Jawa, nakulumannyang, tamakbotorokko numammeta ;
assare-sarengko sallang, ri matoang kasiasi ;
appiturummako pole, ri iparak kamase-mase ;
naik tuannu, saklak dasere dalleknu ;
kuminasaijakonjo sunggu, kutinjakiko matekne.

Nusunggu tojeng, numaktene tojeng todong ;
lakbu bannang ri jawa, malakbuang umurunu ;
luarak tamparang, luarangang nawa-nawanu ;
tinggi Bawakaraeng, matinggiampa tuannu ;
lekbak gentung tinbaonu, lekbak tantang pakkallikku.

Timbao nikida-kida pakallil niurak tallu ;
lekbak basami barkraknu, lekbak gusuk langiriknu ;
tattanngi pole, capparu pakminyakannu ;
nutulimo ‘antama ri bilik kamua liku, kamua kalangang rapak ;
mannosok badang, mannimbak bangkeng paciko.

Nukana-kanami sallang saraka ri pamminangang ;
tappauk-paukmi pole bunga-bunga ri gatingroannu ;
nusipoke-poke genre, nusitakbak rappo toa ;
nusipattoa-toai , nusipakloa-loai, nusipacammo-cammoi
sitanro takkang, sibuccuk pakdengka-dengka.

Lino-linopi anging, pakkeke mappasisaklak ;
numammanak-manak sarre, numakborong unti jawa
pinruang tuju, pintallung tassalapangi ;
manaikngasemmi mae angrong guru ningainu, gallarang nipanggalikinnu,
kapala nipaemponu.

Battungasemmi pole, bija pammanakannu, bella – bella ‘mbani-bani,
cakdi-cakdi, lompo-lompo, anak-anak tau -toa ;
nipanaikmako ri pangka-pangka bulaeng ;
niupaempomako ri tapperek paramadani ;
bajik nangai Nabbi, napaujia Allah Ta’ala.

Sipokok bukne tantanna jeknek matannu ;
sipokok camba pammattikna iloroknu ;
kupattannangangmakonne, anggorok ri gantironu ;
kupaklumangangko pole, lemo tanning ro dolangang ;
nakacinnai somba, napammattikang irolok bate salapang.

Bunting nilekkako paleng tunipalele bellokang ;
Nierang ri bori maraeng, pakrasangang nampa nuonjok, bori nampa nulakbaki ;
nukamma todong jonga, mattoa ri sampak manngayangang tunumalo.

– Nakana kelonna Daeng bunting Bura’nea :
nampa a’lampa ri balla’ku, naku joli pakkebukku, naku gulung tapperekku
naku a’nia ri lalang pa’mai, barang nasarea sikalabine, dalle Karaeng Allah Ta’ala
ku lingka lammatang puli, ri borong-borong pa’daserang, dalle nipajului battu ri Allah Ta’ala.

– Nakana kelonna Daeng Bunting Bainea :
Takunjungak sallo lolo, karunrung balu baine, tammamoneak, tope taerokna tau toaku.

– Nakana pole kelonna Daeng Bunting Bura’nea :
Kaddek kucinik Batara, kudupai allo-allo najokjokangku lebanga ri pakmaikku.

– Nakana kelonna Daeng Bunting Bainea :
Kaddek naniak erokku, teak sajuk ri sakbea, teak salasa ri baju moncong buloa.

– Nakana pole Daeng Bunting Bura’nea :
Nampakko maccula lebong, nakurompong-rompong memang, lompoko naik, kutambai pakrompongku.

– Nakana kelonna Daeng bunting bainea :
Apa kicinik ri nakke, nakke leleng nake kodi, nakke karokbak, nakke caddi simbolengku.

– Nakana pole Daeng bunting bura’nea :
mannu lekleng mannu kodi, mannu caddi simbolennu, tittik matangku, kalakbusang pangngaikku.

– Nakana toseng kelonna Daeng bunting bainea :
Sikatutuikik tope, manna ni sassa ma’ mole-mole. tenamontu parekanna maloloa
manna nupake pangngasengang “lolo pulanaya”.

+ Naik ngaseng maki mae.

Terjemahan :

Ia dende – ia dende (semacam kata sapaan yang mengungkapkan kegembiraan), telah datang dengan sungguh ;
Pengantin yang dinanti, yang telah lama diharapkan ;
Sungguh seorang lelaki, lelaki yang sungguh ;
Baru di perbatasan negeri, pada ujung kampungku ;
Telah kuiiringi engkau pandangan, kupersembahkan padamu kasih sayang.
Saat kutahu engkau akan datang, sudah kuperhitungkan kehadiranmu ;
Telah kuragi beras di mangkuk putih ;
Ku belah pinang harum pada telapakku ;
Telah kutaruh kalomping di dulang emas ;
Kututup intan dan kuhiasi dengan zamrud.
Intang gemerlapan menghiasi wajahmu ;
Emas yang indah menerangi pandanganmu.
Baik kujadikan engkau ini kembang yang tak akan layu, yang tak akan jemu mata memandang
Akan kulambaikan semangatmu yang jauh,
Akan kulambaikan tubuhmu yang pergi tak menentu.
Daku simpan dengan sungguh, sarung yang tak lepas dari pinggang.
Sarung sungguh yang tak mau melepaskan dirimu ;
Seperti diri bersinar bulan yang keempat belas ;
Yang disusun kembali, berdampingan dengan bintang timur ;
Bintang timur yang membawa pesan, sungguh menuntun datangnya malam ;
Yang saat melirikmu, tak pernah berpaling, dilihat nan sungguh elok.
Kan kupanggil sungguh dikau Daeng, kusembah bagai anak raja ;
Dan bergegaslah naik di rumah mertuamu, pada tangga iparmu
Mertua yang hina, ipar yang miskin ;
Dan engkau menginjak pula tangga yang tiga ibunya, empat puluh anak tangganya ;
Menjejak engkau pula, pada coccorang yang kasar.
Kuharap sungguh engkau naik, memasuki pintu yang berbunyi – bunyi ;
Menjejak kaki engkau pula pada lantai yang dijaling kawat dengan besi ;
Berpeganglah pada penyangga batang pinang ;
Menyusup pula engkau pada ambar yang bergambar
Dan teruslah engkau ke barat, dibawah kain tendamu
Duduk di tiang terpotongmu beralas tikar yang bundar, menunjuk ke kiri dan ke kanan
Diiringi pula engkau anak dara empat puluh, dilayani pula engkau gadis yang baru tumbuh.
Tiang yang patah berkatalah,
Berkatalah tiang kaitan kait satrung, kaitan bersama bajumu.
Naik turun orang yang engkau beri harta,
Keluar masuk hambamu yang sangat banyak.
Engkau mempunyai kuda, Engkau mempunyai kerbau,
Dan engkau mempunyai pula ayam penuh tenggeran.
Akan kutumbangkan juga lumbungmu yang penuh padi baru
Dan engkau patahkan pula tempat menyimpan padi tuamu.
Tidak engkau ke Ambon, engkau berkuasa.
Tidak engkau ke Jawa, engkau kaya raya,
Tidak engkau berjudi, engkau menang.
Jadi dermawanlah engkau kelak, kepada mertua yang hina ;
Begitu pula engkau kelak, pada iparmu yang miskin
Naik derajatmu, begitu pula rezekimu ;
kuharap engkau sungguh, dengan harapan yang manis.
Panjang benang di Jawa, lebih panjang umurmu ;
Luasnya lautan, lebih luas lagi cita – citamu ;
tinggi Bawakaraeng, lebih tinggi derajatmu ;
Telah tergantung kain tendamu,
Telah terikat kain pagarmu, kain tenda yang berkilau – kilauan
Kain pagar bercorak tiga.
Telah basah bedakmu, Telah teremas air keramasmu
Telah tersedia pula botol tempat minyakmu.
Dan teruslah engkau masuk di bilik yang bagaikan gua yang gelap gulita,
Menusuk tubuh membuka pinggiran kain.
Engkau akan katakan kelak, sarak di pembaringan telah semerbak mewangi
Engkau akan katakan kelak, saling membelah pinang tua, bersama-sama sampai tua, bersama – sama bercanda, sampai pikun, sampai ompong
Saling memberi tongkat, saling menyerahkan gobek.
Nanti pada angin teduh, tembilan yang memisahkan
Dan beranak – pinaklah engkau kelak bagaikan serai, berhimpun bagaikan pisang batu dan bertunas bagaikan padi bakka’.
Dua kali, tujuh kali, sembilan kali
Dan naiklah engkau semua kemari,
Anrong guru yang dicintai, gallarang yang disegani, kepala yang didudukkanmu.
Berdatanganlah semua kemari, segala keluarga dan kerabatmu, yang jauh maupun yang dekat,
Yang kecil, yang besar, anak – anak maupun orang tua ;
Dinaikkan engkau pada tangga – tangga emas,
Didudukkan engkau pada tikar permadani,
Kebaikan yang disuka Nabi, yang dipuji Allah Ta’ala.
Sepohon bunne jatuhnya air matamu,
Sepohon asam titik seleramu,
Kupasangkan anggur di cucuranmu,
Kutanamkan untukmu lagi jeruk manis dari seberang
Yang diinginkan raja, yang menitik air liur bate’ salapanga.
Pengantin dilekka engkau gerangan
Orang yang dipindahkan dari rumahnya,
Diantar ke negeri lain negeri baru, negeri yang baru engkau injak baru engkau mengenalnya.
Dan engkau bagaikan rusa, menjenguk di pagar memperhatikan orang yang lalu lalang.
– Berucap sungguh Pengantin Lelaki :
Baru aku meninggalkan rumahku, daku tutup pintu dan daku gulung tikarku ;
Daku berniat dalam hati, semoga mendapatkan kerabat, rezeki dari Allah Ta’ala
Daku percepat langkahku, memasuki rumahmu, sungguh rezeki dari Allah Ta’ala.
– Berkata pula Pengantin Perempuan :
Daku tak tahan lama muda,
Keguguran – keguguran saya tidak akan mengisi,
Sarung yang bukan kemauan ibuku.
– Berkata pula Pengantin Lelaki :
Seandainya dapat kulihat Tuhan,
Kan kubakar kemenyam harum, karena ditunjukkan hari – hari bahagiaku.
– Berkata sungguh Pengantin Perempuan :
Jika ada mauku,
Saya tak ingin menderita karena sutera,
Saya tak ingin kecewa karena baju hijau.
– Berucap pula Pengantin Lelaki :
Baru engkau menginjak remaja,
Daku telah pagari besar engkau,
Cepatlah besar, tambah kuperbesar pagarku.
– Berkata pula Pengantin Perempuan :
Apa yang kanda lihat dariku,
Daku yang dipandang hitam dan jelek, kecil pula kondeku.
– Berkata pula Pengantin Lelaki :
Biar engkau dilihat hitam,
Biar engkau dipandang jelek,
Biar engkau kecil kondemu,
Usai sudah pencarianku, di akhir perasaanku.
– Berkata pula Pengantin Perempuan :
Saling menjaga dan berkasih sayang bagaikan sarung,,
Biar dicuci berulang – ulang
Tak akan ada jalan kembali muda
Biar engkau pakai pengetahuan “awet muda”.
+ Naiklah semuanya kemari.

Demikianlah, Pa’kio Bunting sebagai salah satu khazanah Sastra dan Kearifan Lokal Makassar. Kini banyak dilupakan, bahkan generasi muda Makassar saat ini umumnya tidak mengetahuinya. Semoga (masih) bermanfaat adanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT