Beranda Sosial Budaya Seni Pertunjukan Mengenal Sastra Makassar: Sinrilik

Mengenal Sastra Makassar: Sinrilik

 

Oleh: M. Farid W Makkulau

Lihat pula: Mengenal Sastra Makassar: Doangang

PALONTARAQ.ID – Siapa yang tidak tahu dan tidak pernah mendengar Sinrilik dalam khazanah kesusastraan Makassar, maka belumlah dapat dianggap mencintai Makassar yang sebenarnya.

Seorang Pasinrilik, di era kekinian sudah menggunakan alat bantu laptop untuk mengingatkan ceritera dengan bahasa berirama yang dibawakannya. (foto: ist/palontaraq)
Seorang Pasinrilik, di era kekinian sudah menggunakan alat bantu laptop untuk mengingatkan/membantu menghafal ceritera dengan bahasa berirama yang dibawakannya. (foto: ist/palontaraq)

Sinrilik merupakan bentuk kesenian tutur (sastra lisan) yang sangat populer dalam Masyarakat Makassar.

Sinrilik adalah ceritera yang berirama, disusun sedemikian rupa dalam bahasa yang tersusun rapi dan dilagukan secara puitis, dengan iringan alat musik yang disebut keso-keso.

Seniman yang ahli sinrilik dan mahir memainkan keso-keso (semacam rebab, disebut pula kerek-kerek gallang), lazim disebut pasinrili.

Sinrilik umumnya melantunkan irama lagu serangkai dengan ceritera yang tersusun baik dan penuh imaginer.

Sinrilik dan Kesok-kesok adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. (foto: dok.pribadi A.Surya Dewan)
Sinrilik dan Kesok-kesok adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. (foto: dok.pribadi A.Surya Dewan)

Karena itu, seorang pasinrili dapat dikatakan seorang yang kreatif, karena seringkali dalam sinrilik yang dibawakannya disertai tingkah yang jenaka dan unik, membuat pendengarnya terpukau dan larut merenungkan bait-bait sinrilik yang penuh makna.

Sinrilik merupakan salah satu jenis karya Sastra Makassar yang banyak diminati. Hal ini karena dalam naskah Sinrilik tersebut banyak bercerita tentang epos kepahlawanan, kisah percintaan dan jiwa pemberani seseorang tokoh.

Meskipun masih banyak yang meminatinya, pasinrilik (Orang yang melagukan Sinrilik) sangat langka.

Orang Makassar yang dapat melagukan atau membacakan Sinrilik sangat terbatas. Hal ini karena memang tak mudah menjadi pasinrilik.

Lihat pula: Pakkio Bunting: Keindahan Puitis memanggil Pengantin

Dalam membaca sebuah Sinrilik, setidak-tidaknya seorang Pasinrilik harus menguasai beberapa hal, yaitu:

– Pandai berbahasa dan menguasai dialek Makassar.

– Memiliki perbendaharaan Paruntuk Kana (Peribahasa Makassar) yang banyak.

– Menguasai banyak kelong (Puisi Makassar).

– Menguasai banyak Rapang dan Pappasang.

– Mampu mengapresiasikan dan menyatu dengan alam.

Seorang Pasinrilik, Syarifuddin Daeng Tutu memainkan alat musik tradisional Kesok-kesok. (foto: ist/palontaraq)
Seorang Pasinrilik, Syarifuddin Daeng Tutu memainkan alat musik tradisional Kesok-kesok. (foto: ist/palontaraq)

Jenis Sinrilik

Berdasarkan isi dan cara melagukannya, sinrilik dibagi atas dua macam yaitu: Sinrilik Pakesok-Kesok dan Sinrilik Bositimurung.

Sinrilik Pakesok-kesok

Sinrilik Pakesok-Kesok adalah sinrilik yang dilagukan dengan iringan kesok-kesok (rebab). Bunyi kesok-kesok tersebut harus selaras dengan lagu, isi dan suasana cerita yang dibawakan oleh Pasinrilik agar enak terdengar dan tidak membosankan.

Isi Sinrilik kesok-kesok lebih banyak melukiskan tentang sejarah perjuangan dan kepahlawanan seorang tokoh. Diantaranya, Sinrilik Kappalak Tallumbatua dan Sinrilik I Makdik Daeng Rimakka.

Sinrilik Jenis ini banyak mengisahkan tentang kisah perjuangan dan kepahlawanan sang tokoh, disamping kisah percintaan yang kadang muncul dalam cerita.

Jenis sastra ini sangat menarik apabila dikreasikan menjadi seni pertunjukan, apalagi jika alat musik kesok-kesok dipadukan dengan alat musik tradisional Makassar lainnya, seperti kecaping (kacaping).

Lihat pula: Angngaru: Ikrar Setia kepada Pemimpin

Sinrilik dan Kesok-kesok adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. (foto: dok.pribadi A.Surya Dewan)
Seorang Pasinrilik adalah seniman multi-talenta, karena harus menguasai banyak keahlian (penampilan, bahasa, irama dan gaya) dalam satu pertunjukan. (foto: dok.pribadi A.Surya Dewan)

Sinrilik Bosi Timurung

Sinrilik Bositimurung adalah sinrilik yang dilagukan tanpa diiringi alat musik kesok-kesok.

Sinrilik ini biasanya dilantungkan kala berada di tempat sunyi, saat orang yang berada di sekelilingnya sedang tidur nyenyak.

Pada dasarnya Sinrilik Bositimurung berisi tentang:

– Pujian terhadap kecantikan seorang gadis dengan membandingkan keadaan sekelilingnya.

– Kerinduan seorang jejaka terhadap gadis yang dicintainya.

– Gambaran seseorang yang terkena musibah yang membuat hati menjadi iba.

– Gambaran kesedihan seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya.

Sinrilik Bositimurung juga berisi pelajaran atau nasihat yang berharga bagi orang yang mendengarnya, karena isinya menceritakan tentang ganjaran perbuatan baik dan siksaan terhadap perbuatan buruk di akhirat kelak.

Sinrilik semacam ini biasanya dilantunkan pada saat ada orang yang terkena musibah kematian agar orang yang ditinggalkan merasa terhibur.

Acara “Massinrilik” (hiburan sinrilik) ini biasanya disertai Ammaca Kitta’ (Pammacang Kitta’, artinya: pembacaan kitab) yang pelaksanaannya dilakukan setelah Tadarrus Quran.

Pertunjukan Sinrilik Kesok-kesok di lobi salah satu hotel di Makassar. (foto: ist/palontaraq)
Pertunjukan Sinrilik Kesok-kesok di lobi salah satu hotel di Makassar. (foto: ist/palontaraq)

Contoh Sinrilik Bositimurung adalah: Kitta’na Ana Loloa (Bicaranna Ana’ Loloa), Kitta’na Bodolo’ Akherat, Kitta’na Jayalangkara dan lain sebagainya.

Kitta’na Ana Loloa

Iyaminne ampa’nassai bicaranna ana’ loloa ri Allahu Ta’ala siwattu takkimbolonna ijapa ri battanna anronna.

Naiya ganna’namo limambulang nitiyanannngang ri anronna, nampami a’donteng tauwa.

Nisuromi malaikat jibrailu ri Allahu Ta’ala ampauwanngi janjinna ana’ loloa, ri syareaka, ri sambayang lima wattua.

Nanakana malaekat Jibrailu: Eh syahada’ nipa’jari sulapa’ appa’nu manggaukang sambayang lohoro, inakke angkankangi sura’ dalle’nu.

Kamma kammaminjo napatan rakang sambayang lohoroka, saba’ appattongi sulapatta. Kammaa kammaminjo natena tau anngissengi pabboya-boyanna kabattuan dallena.

Naiya ganna’namo annang bulang nitiyananngan nisuromi malaekat niarenga Mikailu ampauwanngi janjinna Ana’ Loloa: Eh syahada’, nipa’jari ri kau appa pattangkeyang, nikellaiko makkusiyang ri wattu asharaka, inakke angkankangi sura’ nikkanu.

Nanakanamo Ana’ Loloa Na’am (iyo). Kammamintu napatan rakang sambayang asharaka nalanri appatongi pattangkeyang natena tommo tau angassengi lana aganga sisurakkang.

Naiya ganna’namo tuju bulang nitiyananngan, nisuroiseng malaekat niarenga Israfilu ampauwanngi ana’ loloa: Eh syahada’, nipajjari bawanu nikellaiko annyomba ri wattu manngaribiya, inakke anngerangi Sura’ Ajjala’nu.

Katallu tongi so’bolo’na ka’murua rua, bawayya se’re. Iya tommintu natani assenga antu ajjalatta.

Naiya ganna’namo sagantuju bulang nitiyananngan, nisuroiseng malaekat niarenga Izrailu antama anjanji Ana’ Loloa angkana: Eh syahada’, nipa’jari tolinnu siagang matannu, nikellaiko annyomba ri wattu isya ya, inakke anngerangi pattarawanngannu.

Nakanamo Ana’Loloa: Na’am (iyo). Karna kammaminjo napatang rakang sambayang isya ya, karua toli, rua todong matannta, iya tommintu natena tau appantantui pattarawanganna.

Naiya ganna’namo salapang bulang nitiyananngan, nakanamo Allahu Ta’ala ri Ana’Loloa: Eh syahada kupa’jari katawannu siagang pajanu, nikellaiko annyomba ri wattu subua. Kamma kammaminjo naruang rakang sambayang subua.

Naiya leba’namo naiyoi janjinna ana’ loloa ri syareaka, nakanamo Allahu Ta’ala ri Ana’ Loloa: Eh syahada assulu’mako ri linoku naku sareko sipa’.

Nakanamo ana’ loloa kere sipa lanisareanga karaeng. Nakanamo Allahu Ta’ala: Sipa’ niyakku kupa’jariko tubu, sipa’ kalompoangku kupa’jariko nyawa, sipa kakalumannyanganku kupa’jariko ati, sipa’ kase’reyangku kupa’jariko rahasia.

Nakanamo Ana’Loloa: Eh karaeng taerokkapa’ assulu nasaba anu kipare’ji ri nakke. Napunna sallang kiallemo paretta, anngapama’ inakke.

Nakanamo Allahu Ta’ala: Kamma tojengi kanannu, mingka kukellaimako assulu’ ri linoku naku sareko singara. Nakanamo Ana’Loloa: Eh karaengku, singara apa lakisareyanga.

Nakanamo Allahu Ta’ala: Punna niya singara assulu ri pocci’nu kamma batang kaluku annarrusu nai’ ri langika, ri langi tujua lonjo’na, tulusu naung ri butta tujua lapisi’na.

Naiya singaraka, singaranngangi namatanna allowa siagang bulanga, ci’nong simata mata taena passanggaenna anjo singaraka, naniya tau ilalanganna singaraka.

Na antu singara, singara kebo, naniya tau ammake moncong bulo, nanakana ri kau: Maeko. Naniya tong ampisangkaiko nakana rikau: Teyako a’lampai. Syetang jintu, teyako jampangi, iyamintu nabbita SAW, pinawangi.

Nakanamo Ana’loloa: Tamaeroka assulu’, nakaseng Allah Ta’ala ri Ana’loloa: Assulu mako ri linoku, naku sareko pole singara.

Nakanaseng Ana’loloa: Eh karaengku, singara apaseng lakisareyanga.

Nakanamo Allah Ta’ala: Punna sallang singara assulu ri batang kalennu, iyami nupinawang, iyami sallang nupare sulo mae ri nakke, nucini’ma antu.

Nakaseng Ana’loloa: Eh karaeng tamaerokapa assulu.

Nakanamo Allah Ta’ala: Anngapai nuteya assulu. Nakanamo Ana’loloa: Eh karaeng, iyaminjo kuteya assulu saba’ akkulleiji napare iblisi .

Nakanamo Allah Ta’ala: Anngapai nanuasseng angkana akkulleji napare iblisi, naruaja kusareyangi iblisi, uru-uruna kana kanaya, makaruana maccinika.

Kamma tau, rua tongi tanakulle napare iblisi, Uru-uruna tanipauwa, Makaruana tanipareka nale’ba. Ancuruki iblisi punna eroki napassingkammai.

Nakana pole Allah Ta’ala: Assulu mako ri linoku naku sareko singara. Nakanamo Ana’loloa: Eh karaeng, singara apa lakisareyanga.

Nakanamo Allah Ta’ala: Punna niya singara battu ri abannu, tallui sipammentengan, iyamintu nikana Budduhun. Makaruana Badiy’un. Makatalluna nikana Quddusun. Iyamintu nipinawang.

Nakanamo Ana’Loloa: Kamma tojeng karaeng, naiyyajiyya anjo singaraka kereimae pappokokanna, kataena sikali singara naagang singkamma singara’na abanku, punna taena nabattu anngapama nakke.

Nakanamo Allahu Ta’ala: Kamma tojengi kanannu. Asseng bajiki nakupauwangko kabattuanna singara tallua, se’re battui ri Allah Ta’ala: Se’re battui ri Nabbita, se’re battui ri tauwa. Nakanamo Ana’loloa: Eh karaeng, tamaerokapa assulu.

Nakamo Allahu Ta’ala: Anteikamma nuteya assulu, nakanamo Ana’loloa: Eh karaeng, iyaminjo kuteya assulu, kakanaji bawang, takucinikai angkanangi passanngalinna pallangereji allangerek.

Singkammami anne kulle kupabattuangki, ri dallekang labbirita ngaseng.

Demikianlah uraian singkat tentang Sinrilik, kelangkaan pelakunya dan jenis sinrilik yang masih bertahan hingga kini ditengah arus deras modernisasi. Semoga di kekinian, masih bisa terus dilestarikan.

Salamaki Tapada Salama’.  (*)

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT

Arti, Tujuan dan Fungsi menjadi Relawan Pendidikan

  Oleh: Etta Adil PALONTARAQ.ID - Relawan pada hakikatnya adalah kata lain dari Kemanusiaan. Kalau ada orang yang ikhlas, tulus, dan bekerja tanpa pamrih untuk menolong...

Kantin Putri IMMIM dinyatakan sebagai Kantin Sehat

  Laporan: Nurhudayah Lihat pula: Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM PALONTARAQ.ID - Satu lagi prestasi yang ditorehkan Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM...

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM

  Lihat pula: Ketua TP PKK Sulsel kunjungi Ponpes Modern Putri IMMIM Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Dalam kunjungannya ke Kampus Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep,...

Santri Putri IMMIM Ikuti Program Pesantren Sehat

  Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Sebanyak 20-an santriwati didampingi Guru/Pembina Pondok Pesantren Modern (PPM) Putri IMMIM dari perwakilan berbagai tingkatan, Rabu kemarin (18/11/2020) mengikuti dengan hikmat...